Socialinių reiškinių laboratorija

Pagrindinis / Padaliniai / Socialinių reiškinių laboratorija

SRL logoNUOSTATAI

2017 – 2018 m.

Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius (toliau – LTD JTS) kviečia nevyriausybines organizacijas ir verslo subjektus kreiptis į Socialinių reiškinių laboratoriją (toliau – Laboratorija) kvalifikuotos teisinės pagalbos. Tai ilgalaikis projektas, kuriuo siekiama suteikti nemokamą pirminę teisinę pagalbą nevyriausybinėms organizacijoms bei smulkiesiems verslininkams.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

      Tikslas:

 1. užtikrinti, kad besikreipiantys į Laboratoriją asmenys gautų pirminę teisinę pagalbą bei konsultacijas teisės klausimais.

 

Uždaviniai:

 1. Raštu konsultuoti teisės klausimais visuomenines organizacijas, smulkiuosius verslininkus, atitinkančius Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus labai mažos įmonės kriterijus bei kitus asmenis, kurie verčiasi individualia veikla nestegdami juridinio asmens;
 2. Raštu konsultuoti dėl viešųjų pirkimų, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, korupcijos klausimais, įvairių Lietuvos įstatymų teisinė analizė;
 3. palaikyti ryšius su Lietuvos teisininkų draugijos (toliau – LTD) nariais teisės konsultacijų klausimais;
 4. ieškoti rėmėjų Laboratorijos veiklai vykdyti.

 

ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

 1. Laboratorijos veiklą organizuoja ir koordinuoja LTD JTS;
 2. Laboratorijos konsultantai teiks konsultacijas besikreipiantiems asmenims civilinės, šeimos, vartotojų teisių apsaugos, įmonių, sutarčių, administracinės bei kitų teisės sričių klausimais.
 3. Laboratorijos konsultantų teikiamos konsultacijos yra nemokamos ir yra išimtinai rekomendacinio pobūdžio.
 4. Laboratorijos vadovas (toliau – Vadovas), iš besikreipiančių į Laboratoriją asmenų gavęs paklausimą dėl teisinių konsultacijų, turi teisę jį atmesti, jeigu iš paklausimo turinio yra akivaizdžiai matyti, kad jis neatitinka LTD statutą, LTD JTS reglamentą, LTD veiklos tikslų arba yra neaiškiai suformuluotas;
 5. LTD JTS apie Laboratorijos veiklą informuoja spaudoje, internetinėse svetainėse jauniejiteisininkai.lt, www.ltd.lt, www.infolex.lt bei socialiniame tinkle ,,Facebook“.

LABORATORIJOS VADOVAS

 1. Vadovą skiria ir atšaukia iš pareigų LTD JTS valdyba;
 2. Vadovas skiriamas 1 metų laikotarpiui;
 3. Vadovas yra atskaitingas LTD JTS valdybai;
 4. Vadovas atsako už Laboratorijos veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
 5. Vadovas sprendžia dėl naujų ekspertų priėmimo ir jų atšaukimo;
 6. 6. Vadovas sprendžia dėl naujų konsultantų į Laboratoriją priėmimo ir jų atšaukimo ir nustato konsultantų skaičių;
 7. Vadovas paskirsto užduotis Laboratorijos konsultantams ir nustato konkrečius terminus konsultacijoms pateikti;
 8. Vadovas teikia LTD JTS valdybai tvirtinti naują SRL nuostatų redakciją bei jų pakeitimus.

KONSULTANTŲ PRIĖMIMO TVARKA

 1. Laboratorijos konsultantais gali būti LTD JTS nariai – Lietuvos studentai, siekiantys teisinio išsilavinimo, taip pat LTD JTS nariai, turintys aukštąjį teisinį išsilavinimą, kurie savo noru sutinka dalyvauti Laboratorijos veikloje;
 2. Pageidaujantys įstoti į Laboratorijos konsultantų grupę privalo registruotis elektroninio pašto adresu pagalba@jauniejiteisininkai.lt. Savo laiške pretendentas privalo nurodyti savo vardą, pavardę, mokslo įstaigą, kurioje studijuoja/kurią baigė, studijų kursą bei programą. Taip pat pretendentas turi nurodyti teisės sritis, kurios jam kelią didžiausią susidomėjimą.
 3. Konsultantų sąrašas sudaromas vieneriems mokslo metams ir patvirtinamas Vadovo sprendimu.

KONSULTANTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Aktyviai prisidėti prie teisės konsultacijų teikimo besikreipiantiems asmenims;
 2. Teikiant konsultacijas naudotis INFOLEX suteikta prieiga prie Teismų praktikos;
 3. Kreiptis pagalbos į Laboratorijos ekspertų grupę, kurią sudaro aukštąjį teisinį išsilavinimą turintys asmenys (šiuo atveju būti LTD nariu neprivaloma);
 4. Išstoti iš Laboratorijos savo noru prieš tai informavus organizatorius;
 5. Dėl grubaus nuostatų nesilaikymo dalyvavimas Laboratorijos veikloje gali būti apribotas.

Projektas buvo vykdomos šiuo laikotarpiu, atsižvelgiant į mokslo metus pagal semestrus: 2014 02 03 – 2014 05 30; 2014 09 01 – 2014 12 31; 2015 02 02 – 2015 05 29; 2015 09 01 – 2015 12 31; 2016 02 01 – 2016 05 31; 2016 09 01 – 2016 12 30; 2017 02 01 –  2017 05 31.

Suteikta 185 nemokamos teisinės konsultacijos nevyriausybinių organizacijų atstovams el.p., telefonu. Nevyriausybinės organizacijos konsultuotos temomis: piktnaudžiavimas tarnyba viešajame  sektoriuje, korupcija, jos identifikavimas, teisiniai sprendimai kovoje su korupcija. Konsultacijas teikė asociacijos „Lietuvos teisininkų draugija“ nariai/ Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto magistrantai: Ina Antaniškytė (MRU), Andrius Pacharevas (VU), Marius Kailius (MRU), Simona Bareikytė (VU), Simas Grigonis (MRU), Martynas Šukevičius (MRU), Monika Bačinskaitė (VU).

185 konsultacijos (280 val. su pasiruošimu ir konsultavimu) padėjo nevyriausybiniam sektoriui tinkamai suvokti rasti teisines priemones kovoje su korupcija.

 

EKSPERTŲ GRUPĖ

 

 1. Ekspertų grupė sudaroma Vadovo sprendimu 1 metų laikotarpiui mažiausiai iš 3 asmenų;
 2. ekspertų kandidatūras Vadovui teikia LTD nariai.

 

                                BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Nuostatai sudaromi Laboratorijos veiklos laikotarpiui.
 2. Naują nuostatų redakciją ar pataisas tvirtina LTD JTS valdyba.

 

Esame atviri Jūsų pasiūlymams ir/ ar pageidavimams!

Jaunųjų teisininkų skyriaus padalinio

,,Socialinių reiškinių laboratorija” vadovė

Ina Antaniškytė

Tel. nr. +370 60449968

El. p. ltdteisinepagalba@gmail.com