Petro Leono akademija

Pagrindinis / Padaliniai / Petro Leono akademija

cover png

 

TEISINIO ŠVIETIMO Projekto ,,petro leono akademija“ nuostatai

2017-2018 M.

 14711599_1423554200995060_4016317278120083841_o

Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius (toliau – LTD JTS) kartu su Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetu ir Vilniaus universiteto Teisės fakultetu Teisės fakultetu kviečia teisinio išsilavinimo neturinčius vyresnio amžiaus žmones dalyvauti teisinio švietimo projekte ,,Petro Leono akademija“ (toliau – Akademija). Tai ilgalaikis teisinio švietimo projektas, kuriuo siekiama teisiškai šviesti asmenis nuo keturiasdešimties metų amžiaus, taip gerinant jų socialinę integraciją į nuolat kintančią visuomenę bei skatinant produktyvų ir turiningą gyvenimą, suteikti reikiamų žinių susiduriant su teisės raide kasdieniame jų darbe.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

      Tikslas:

 1. skleidžiant teisines žinias padėti vyresnio amžiaus žmonėms prisitaikyti prie visuomenės pokyčių, skatinant juos saviraiškai, veiklumui, mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai:

 1. telkti vyresniojo amžiaus žmones teisiniam švietimui;
 2. organizuoti paskaitas, konferencijas, seminarus ir susitikimus su dėstytojais, teisės mokslo ir visuomenės veikėjais;
 3. palaikyti ryšius su kitomis draugijomis, bendrijomis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis teisinio švietimo ir informavimo klausimais;
 4. skatinti bendravimą tarp kartų;
 5. skatinti būti aktyviu demokratinės visuomenės nariu;
 6. stiprinti motyvaciją mokytis ir plėtoti mokymosi visą gyvenimą integralumą;
 7. skatinti ne tik gerinti profesinius įgūdžius, bet ir kurti pramsingą laisvalaikį;
 8. sudaryti sąlygas įgyti bendrąsias kompetencijas, formuoti teigiamas mokymosi visą gyvenimą nostatas, plėtojant formaliojo ir neformaliojo švietimo galimybes;
 9. suteikti teisines garantijas asmeniui įgyvendinti įgimtą teisę visą gyvenimą ugdyti savo asmenybę.

ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

 1. Akademijos veiklą organizuoja ir koordinuoja LTD JTS;
 2. Projekto trukmė: 10 mėnesių (20 sesijų po 2-3 akad. val.). Akademijos dalyviai susipažins su teisės šakomis, kurios bus orientuotos į šiandienines aktualijas ir praktinę problematiką. Šiais metais išskiriama tokia tematika: teisės teorija: dabarties ir ateities teisė, link ko turi eiti teisinė visuomenė, administracinė teisė: kodėl reikia laikytis nustatytų taisyklių ir kokios būna teisinės pasekmės (su praktine užduotimi), kosmoso teisė: kam priklauso visata ir jos paslaptys, interneto ir technologijų teisė: kur keliauja šiuolaikinis žmogus, civilinė teisė: kaip atpažinti civilinius santykius kasdieniame gyvenime, civilinio proceso teisė: kaip teisingai pateikti ieškinį teismui dėl žalos atlyginimo? (su praktine užduotimi), šeimos teisė: kas yra šeima globalaus pasaulio akimis, ar tai vertybė ir valstybės pamatas, darbo teisė: naujojo LR darbo kodekso praktiniai patarimai darbuotojams, baudžiamoji teisė: nusikaltimų atribojimas ir baudžiamoji atsakomybė, pabėgelių teisė: ar pabėgeliai kelia grėsmę Europos Sąjungai, tarptautinė humanitarinė teisė: kur riba tarp žmogiškumo ir tarptautinės teisės normų, asmens duomenų apsauga: kaip jaustis saugiai internete, paveldėjimo teisė: kaip jaustis saugiai senatvėje, sudarant testamentą (su praktine užduotimi), kriminologija: ko reikia, jog pasaulyje nebūtų nusikaltstamumo, viktimologija: ar aš esu auka, kaip to išvengti (su praktine užduotimi), teismo medicina: sukrečiantys faktai apie teismo ekspertų kasdienį darbą, teismo psichiatrija: psichiniai sutrikimai ir jų simptomai, Europos Sąjungos teisė: Brexit ar Lietuvoje įmanomas Ltexit, teismo inscenizacija: darbas grupėse pagal dėstytojo pateiktą teisinę fabulą, turizmo teisė: kaip tinkamai pasiruošti atostogų laikotarpiui (su praktine užduotimi).  Paskaitos ir praktiniai seminarai yra nemokami.
 3. Paskaitos vyksta vieną kartą per mėnesį (paskaitos susideda iš dviejų sesijų po 3 akad. val.) šeštadieniais Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete, Vilniaus universiteto Teisės fakultete arba Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos posėdžių salėje. Išimtiniais atvejais paskaitų vieta gali keistis.
 4. LTD JTS apie Akademijos veiklą informuoja spaudoje, internetinėse svetainėse: jauniejiteisininkai.eu, www.tf.vu.lt, www.mruni.eu, www.tm.lt, www.teisingumas.lt, socialinėse medijose.

 DALYVIŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

 1. Akademijos dalyviais gali būti Lietuvos Respublikos gyventojai, vyresni nei 40 m., neribojant jų išsilavinimo, kurie savo noru sutinka dalyvauti Akademijos veikloje;
 2. Būsimasis Akademijos dalyvis privalo registruotis elektroninio pašto adresu jts@gmail.com arba telefono numeriu +37060914472 iki rugsėjo 25 d.;
 3. Užpildyti dalyvio anketą;
 4. Dalyvių sąrašai sudaromi vieneriems mokslo metams;
 5. Projekto dalyviai, išklausę vienerių mokslo metų studijų programą (privaloma dalyvauti ne mažiau kaip 14 sesijose), gauna Petro Leono akademijos baigimo sertifikatą apie bazinį teisinių žinių lygį. Jeigu išklauso mažiau sesijų negu nustatytą programoje, dalyvis gauna padėkos raštą už aktyvų dalyvavimą teisinio švietimo programoje. Abejais atvejais išduodama akademinė pažyma apie išklausytą akademinių valandų skaičių pagal dalyvio prašymą;
 6. Dalyviai, kurie be pateisinamos priežasties nelankė nei vienos paskaitos (sesijos), gali būti išbraukti iš Akademijos sąrašų.

DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Dalyvauti organizuojamuose renginiuose;
 2. Išstoti iš Akademijos savo noru prieš tai informavus organizatorius;
 3. Akademijos dalyviai turi sumokėti vienkartinį metinį dalyvio mokestį į LTD JTS atsiskaitomąją sąskaitą. Mokesčio dydis – 10 Eur. Grynais pinigais mokėti negalima. Papildomi mokesčiai projekto metu netaikomi;
 4. Dalyviai turi dalyvauti tarpiniame atsiskaityme bei egzamine pagal organizatorių nustatytą datą. Atsiskaitymai reikalingi norint įvertinti dalyvių žinių lygį, kaip jie įsisavino ir suprato dėstymo medžiagą;
 5. Dalyviai turi laikytis dėstomų dalyko tinklelio ir atvykti nurodytu laiku;
 6. Dalyviai, bendraudami tarpusavyje, su lektoriais bei organizatoriais, vadovaujasi geranoriškumo, bendradarbiavimo ir abipusės pagarbos principais;
 7. Dalyviai, kurie turi teisinį išsilavinimą gali dalyvauti projekte, tačiau jų atsiskaitymo ar egzamino rezultatai nėra fiksuojami, vadovaujantis lygiateisiškumo principu, atsižvelgiant į kitų dalyvių išsilavinimą;
 8. Dalyviai, kurie yra jaunesni negu keturiasdešimties metų amžiaus gali dalyvauti projekte tik išimtinais atvejais, jeigu tam pritaria Petro Leono akademijos taryba (turi pateikti motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą);
 9. Dėl grubaus nuostatų nesilaikymo dalyvavimas Akademijos veikloje gali būti apribotas.

PETRO LEONO AKADEMIJOS TARYBA

 1. Petro Leono akademijos Taryba yra kolegialus valdymo organas, kuris susideda iš vadovo, partnerių ir projekto organizatorių. Šie asmenys turi lemiamą balsą vertinant kiekvieną projekto organizavimo aspektą. Tarybą sudaro 5 nariai: vadovas (skiriamas iš Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyriaus), 1 narys (skiriamas iš Lietuvos teisininkų draugijos), 1 narys (skiriamas iš Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto), 1 narys (skiriamas iš Vilniaus universiteto Teisės fakulteto), 1 narys (LR teisingumo ministerijos atstovas).
 2. Taryba sudaroma vieneriems mokslo metams.
 3. Vadovas skiriamas Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyriaus Valdybos sprendimu vieneriems mokslo metams.
 4. Vadovas atsakingas už viso projekto įgyvendinimą bei atsako už visus organizacinius klausimus.
 5. Tarybos posėdžius šaukia vadovas ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Esant poreikiui ir dažniau.
 6. Tarybos kompetencija:
 • Tvirtina bei siūlo pakeitimus dėl Petro Leono akademijos nuostatų;
 • Tvirtina Akademijos dėstomų dalykų tinklelį;
 • Ruošia tarpinio atsiskaitymo ir egzamino užduotis;
 • Šalina dalyvius, kurie yra nepažangūs;
 • Tvirtina tarpinio atsiskaitymo ir egzamino darbų vertinimo komisijos sudėtį;
 • Priima sprendimą dėl jaunesnių nei keturiasdešimties metų amžiaus dalyvių dalyvavimo projekte;
 • Organizuoja paskaitas, ekskursijas, inscenizacijas;
 • Sprendžia visus kitus klausimus, susijusius su projekto tikslų įgyvendinimu.

 

LTD JTS apie Akademijos veiklą informuoja spaudoje, internetinėse svetainėse: jauniejiteisininkai.euwww.tf.vu.ltwww.mruni.euwww.tm.ltwww.teisingumas.lt, socialinėse medijose. Daugiau informacijos rasite: www.jauniejiteisininkai.eu

Projektas buvo vykdomos šiuo laikotarpiu, atsižvelgiant į mokslo metus pagal semestrus: 2014 09 15 – 2014 12 24; 2015 01 10 – 2015 06 01; 2015 09 10 – 2015 12 24; 2016 01 10 – 2016 06 01; 2016 09 15 – 2016 12 24; 2017 01 10 – 2017 06 01; 2017 09 01 – 2017 12 24; 2018 01 05 – 2018 06 01.                                       

2014 m. rugsėjo 15 d. 2014 m. gruodžio 24 d. – paskaitos ,,Teisinių institucijų veiklos sistema kiekvieno piliečio gyvenime“, 2015 m. sausio 10 d. iki 2015 m. birželio 1 d. paskaitos ,,Visuomenės ir piliečių vaidmuo korupcijos identifikavime ir priemonės kovoje su korupciją“, 2015 m. rugsėjo 10 d. iki 2015 m. gruodžio 24 d. paskaitos ,,Viešojo sektoriaus ir visuomenės gebėjimų ir žinių stiprinimas pilietiškumo ugdyme pasitelkiant atskiras teisines disciplinas“, 2016 m. sausio 10 d. iki 2016 m. birželio 1 d.

,,Viešojo sektoriaus ir visuomenės vaidmuo dalyvaujant Europos Sąjungos pažangos kontekste“, 2016 m. rugsėjo 15d. iki 2016 m. gruodžio 24 d. paskaitos ,,Pilietiškumo suvokimo didinimas civiliniuose ir baudžiamuosiuose santykiuose“, 2017 m. sausio 10 d. iki 2017 m. birželio 1 d. paskaitos ,,Visuomenės gebėjimų stiprinimas valstybės valdymo ir teisės aktų priėmime“.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Nuostatai sudaromi  vieneriems mokslo metams.
 2. Naują nuostatų redakciją ar pataisas tvirtina LTD JTS Valdyba.

Pridedami failai:

Petro Leono akademijos nuostatai 2017-2018 m

Petro Leono akademija dalykų tinklelis 2017-2018 m

Petro Leono akademijos dalyvio anketa 2017-2018 m

Esame atviri Jūsų pasiūlymams ir/ ar pageidavimams!

Jaunųjų teisininkų skyriaus projekto

,,Petro Leono akademija” vadovas Olegas Beriozovas

Tel. nr. +370 609 14472

El. p. ltd.jts@gmail.com

Vadovo pavaduotoja Ina Antaniškytė

El.p. inaanta@gmail.com

Tel. +370 60449968

14435326_1395030407180773_8826738200643730637_o