Visuotinis susirinkimas

Pagrindinis / Apie mus / Struktūra / Visuotinis susirinkimas

JTS-STRUKTURA

Visuotinis Skyriaus narių susirinkimas vadovauja Skyriaus veiklai. Visuotinis Skyriaus narių susirinkimas šaukiamas kas pusę metų – spalio mėnesį ir balandžio mėnesį. Neeilinis visuotinis Skyriaus narių susirinkimas gali buti šaukiamas vieno iš Skyriaus valdymo organų ar 1/10 Skyriaus narių iniciatyva. Skyriaus nariams apie šaukiamą visuotinį Skyriaus narių susirinkimą pranešama raštu arba Skyriaus elektroninėje konferencijoje ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki paskirtos visuotinio Skyriaus narių susirinkimo dienos.

Visuotinis Skyriaus narių susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių, sumokėjusių nario mokestį iki šaukiamo susirinkimo. Jeigu visuotiniame Skyriaus narių susirinkime nesurenkamas balsų kvorumas, šaikiamas pakartotinis, kuriame kvorumo taisyklė netaikoma.  Visuotiniame Skyriaus narių susirinkime sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių Skyriaus narių balsų dauguma.

Visuotinis Skyriaus narių susirinkimas vykdo šias funkcijas:

  • Nustato Skyriaus veiklos kryptis ir prioritetus;
  • Vieneriems metams renka ir atšaukia Skyriaus pirmininką, pirmininko pavaduotoją, valdybos narius, revizorių.;
  • Tvirtina Skyriaus pirmininko, Skyriaus valdybos ir Skyriaus revizoriaus ataskaitas;
  • Sprendžia kitus jo kompetencijoje esančius klausimus.
  • Visuotinis Skyriaus narių susirinkimas uždaru balsavimu paprastąja balsų dauguma vienerių metų kadencijai renka septynis Skyriaus valdybos narius.  Skyriaus valdybos nariai per 3 savaites nuo jų išrinkimo eiti Skyriaus valdybos nario pareigas viešame posėdyje priima Skyriaus pusmečio veiklos programą, bei pasiskirsto atsakomybės ribas už Skyriaus pusmečio veiklos programos įgyvendinimą. Skyriaus valdyba vadovauja Skyriaus veiklai laikotarpiu tarp visuotinių Skyriaus narių susirinkimų. Valdybos nariai už Skyriaus veiklą atsako kolegialiai bei kiekvienas individualiai. Valdybos nariai vykdydami savo funkcijas pagalbai gali pasitelkti Skyriaus narius.