Valdyba

Skyriaus organizacinius reikalus tvarko kasmet visuotiniame narių susirinkime renkama valdyba, kurią sudaro 7 žmonės.

 1. Skyriaus valdybos nariai per 3 savaites nuo jų išrinkimo eiti Skyriaus valdybos nario pareigas viešame posėdyje priima Skyriaus pusmečio veiklos programą, bei pasiskirsto atsakomybės ribas už Skyriaus pusmečio veiklos programos įgyvendinimą. Skyriaus valdyba vadovauja Skyriaus veiklai laikotarpiu tarp visuotinių Skyriaus narių susirinkimų. Valdybos nariai už Skyriaus veiklą atsako kolegialiai bei kiekvienas individualiai. Valdybos nariai vykdydami savo funkcijas pagalbai gali pasitelkti Skyriaus narius.
 2. Skyriaus valdybos posėdžius šaukia Skyriaus pirmininkas arba jo įgaliotas pirmininko pavaduotojas ar kuris kitas Skyriaus valdybos narys ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Vasaros laikotarpiu valdybos posėdžiai nešaukiami. Valdybos posėdžių sprendimai priimami dalyvaujant ne mažiau kaip pusei jos narių paprastąja   dalyvaujančių   narių   balsų   dauguma.    Balsams   pasiskirsčius   po  lygiai, lemia pirmininkaujančiojo balsas.

Skyriaus valdyba vykdo šias funkcijas:

 • Kas pusę metų tvirtina  Skyriaus pusmečio veiklos programą;
 • Priima sprendimus dėl Skyriaus dalyvavimo kitų organizacijų veikloje, bendradarbiavimo su jomis ar narystės;
 • Skelbia pareiškimus ir nuomones Skyriui aktualiais klausimais;
 • Sudaro komisijas, darbo grupes, organizacinius komitetus;
 • Rūpinasi ūkine – finansine Skyriaus veikla;
 • Šaukia visuotinius Skyriaus narių susirinkimus;
 • Taiko motyvacines programas Skyriaus nariams;
 • Tvarko kitus Skyriaus reikalus, išskyrus tuos, kurie priskirti visuotinio Skyriaus narių kompetencijai.

Skyriaus pirmininkas vykdo šias funkcijas:

 • atstovauja Skyriui;
 • šaukia Valdybos posėdžius;
 • pirmininkauja visuotiniam Skyriaus narių susirinkimui;
 • pirmininkauja Skyriaus valdybos posėdžiams;
 • Skyriaus vardu sudaro sutartis;
 • pasirašo įgaliojimus ir kitokius dokumentus.

Skyriaus pirmininko pavaduotojas vykdo šias funkcijas:

 • Skyriaus pirmininko pavaduotojas veda narių, kandidatų į valdymo organus apskaitą;
 • sekretoriauja visuotiniam susirinkimui;
 • Skyriaus valdybos posėdžiams;
 • tvarko Skyriaus internetinio tinklapio informaciją;
 • teikia Skyriaus nariams informaciją apie Skyriaus veiklą, Skyriaus valdybos priimtus sprendimus;
 • atlieka kitas Skyriaus pirmininko pavestas užduotis.

Valdybą sudaro:

Olegas Beriozovas – pirmininkas

Martynas Šukevičius – pirmininko pavaduotojas

Simona Bareikytė

Andrius Pacharevas

Marius Kailius

Ana Viktorija Sidoruk

Monika Bučinskaitė

Ina Antaniškytė