Revizorius

Skyriaus revizorių vienerių metų kadencijai renka visuotinis Skyriaus narių susirinkimas slaptu balsavimu paprasta dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Skyriaus revizorius tikrina, kaip laikomasi Draugijos statuto, Skyriaus reglamento, visuotinio Skyriaus narių susirinkimo ir Skyriaus valdybos sprendimų, kontroliuoja Skyriaus ūkinę – finansinę veiklą.

  • Revizorius turi teisę susipažinti su visais Skyriaus dokumentais.
  • Revizorius Skyriaus valdybai bei visuotiniam Skyriaus narių susirinkimui teikia pasiūlymus bei rekomendacijas.
  • Pagrįstais faktais motyvuotas Skyriaus revizoriaus pasiūlymas ar rekomendacija svarstomi Skyriaus valdyboje, jeigu pasiūlymas ar rekomendacija teikiama visuotiniam Skyriaus narių susirinkimui – visuotinio Skyriaus narių susirinkime.

Revizorius:

Andrius Pacharevas

Tel. +370 699 25630

El.p. andriuspacharevas@gmail.com